Primaria

 

Regulamenrul  de organizare  și  funcționare a  primăriei  satului

 

 

Primaria Satului Corjeuţi este in componenta Raionul Briceni situata la latitudinea 48.2227 longitudinea 27.0422 si altitudinea de 135 metri fata de nivelul marii. Primarul este Victor Andronic din partea (PDM – Partidul Democrat din Moldova). Conform recensamintului din anul 2004 populatia este de 7 570 locuitori. Distanța directă pîna în or. Briceni este de 15 km. Distanța directă pîna în or. Chişinău este de 235 km.

DATE  CARACTERISTICE   PRIMĂRIEI  CORJEUȚI, RL  BRICENI

La data de 01.08.2017

n/o Informația  solicitată Descrierea
1. Descrierea   generală Din înscrierile istorice se menţionează că  satul Corjeuți este  datat  cu anul  1918, pe timpul  domnitorului  Radu, situat în partea de sud  al raionului Briceni la o depărtare de 18 km de centrul raional şi 235 km de la capitala republicii, mun. Chişinău,  în  zona  de  Nord  a  Republicii Moldobva. Este  unul  din cele mai  mari  sate  din raionul Briceni.

Satul Corjeuți este aşezat la poalele  lanțului  stîncos   Carpați, mărginit  cu  o  uriașă  stîncă cu  un  impunător vîrf de piatră ce  se   numește ”Țiglău”,  prin  centrul  satului trece  rîul  Lopatnic.

Satul Corjeuți este un sat mare cu o populaţie de 7560 locuitori şi 2264 gospodării.  Suprafața  totală  5250 ha.

Componenţa naţională a satului este următoarea: moldoveni – 99%; ruşi, ucraineni, estoni, alte  naţionalităţi – 1% .

Satul Corjeuți este o localitate moldovenească cu tradiţii de peste 360 ani.  Aşezarea fizico-geografică creează avantaje în special ceea ce ţine de accesul la căile magistrale Cernăuți-Odesa, Lipcani-  Chișinău şi a pieţei de desfacere din centrele urbane apropiate  Edineț, Briceni.

2. Date  despre  administrația   publică  locală

 

După adoptarea Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 autorităţile administraţiei publice locale ale s. Corjeuți sunt reprezentate prin Consiliul Local şi Primărie

Consiliul local este autoritatea deliberativă a  satului constituit din 17 consilieri aleşi în urma alegerilor locale generale din 03 iunie anul 2015. Consiliul local este constituit din 2 femei   şi 15 bărbaţi

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în cadrul Consiliului,  au fost create următoarele comisii consultative de specialitate:

1          Comisia pentru  planificare, finanţe,   buget și economie, (5 membri)

2          Comisia pentru învăţămînt, sport, sănătate, cultură, protecţia socială  (7 membri)

3          Comisia pentru  urbanism, amenjarea teritoriului, protecția  mediului și  agricultură (9 membri).

4          Comisia  pentru   menținerea ordinii publice  și drept (5 membri)

 

Personalul primariei este reprezentat de 24 persoane, dintre care 8 femei si 16 bărbaţi.

Primarul  Victor  ANDRONIC, reales, este membru al Partidului PDM, are 49 ani, de etnie moldovean

 Primăria dispune de propriul sediu cu suprafaţă totală 1316 m² care este suficientă pentru bună organizare şi desfăşurare a activităţilor APL.

3. Date  generale  populație/indicatori demografici/ migrație        Populaţia totală a  satului Corjeuți la 01.01.2017 constituie 7560 persoane. Structura populaţiei pe sexe este reprezentată de 3723 bărbaţi (49%) şi 3875 femei (51%),   Numărul populaţiei  satului deţine o pondere de 10.2% din totalul populaţiei raionului Briceni (73958 locuitori)

 Populația  satului    -7560  persoane, inclusiv:
– De vârstă preşcolară (1-6 ani)- 526  copii;
Dintre aceştia frecventează instituţiile preşcolare – 124 copii
– 6 (7) -18 ani (de vârstă şcolară)  – 1290  copii
– 18 – 34 ani                 – 2133  persoane;                     –
– 35 – 60 ani                 – 2553 persoane;
– Persoane cu dizabilităţi (invalizi)   –  220 persoane;
      – Persoane sărace (în conformitate cu  datele DAS) -115 persoane;
      –  Familii  existente                  – 2704

 

Comparativ cu 01.01.2015 numărul populaţiei  satului a scăzut cu 20 persoane sau cu 0,2% din populaţia totală.

În localitate este prezent fenomenul migraţional.Rata migraţiei în localitate reprezintă 4% şi a crescut cu 5,6% în 2016 faţă de 2015.

Conform datelor primăriei putem constata că numărul localnicilor care pleacă  la  muncă  după  hotarele  țării se află în creştere rapidă: de la 780 de persoane (10% din numărul total de locuitori) în anul 2015 pînă la 2200 locuitori (29%) în anul 2017.

Cel mai reprezentativ grup al emigranţilor îl constituie grupul de vârstă 20-45 ani. Aceste persoane reprezintă un segment al forţei de muncă care ar putea fi atrasă pentru dezvoltarea localităţii. Cele mai solicitate ţări pentru emigrare a populaţiei din localitate sunt Franța, Rusia, SUA, etc.

Conform datelor sporul natural este negativ, mortalitatea avansează natalitatea cu 10-22 persoane începînd cu anul 2016.

Din totalul de 2704 de familii existente în comună, 40 sunt familii sărace . Este în creştere şi numărul locuitorilor cu invaliditate – 226 persoane în a. 2017 faţă de 168 în a. 2016. Situaţia social-economică şi nivelul de trai scăzut au influenţat negativ asupra nivelului de trai al populaţiei.

4. Acorduri  de înfrățire/ parteniriate/ asocieri Acordul  între  primăria  Corjeuți  , rl  Briceni   și  regiune Aloia, Repulica Latvia  încheiat  și  semnat  la data de  11.10.2013, privitor  la  colaborarea în  diferite  domenii:  economie, cultură, educație,  turizm  ect.
5. Aplicarea  tehnologiilor  informaționale( pagini  web, rețele de socializare) Primăria  dispune  de  pagină  Web –  Corjeuți.com;

dispune  de  adresă  electronică  –  primariacorjeuți@mail.ru

Primaria  este  dotată  cu   9  calculatoare; Internet ; WI-FI

6. Servicii electronice  disponibile, centre  informaționale; În s.  Corjeuți este  deschis  un  Centru informațional  în  incinta   bibliotecii publice  Corjeuți, în  urma implimentării   Programului NOVATECA,   în anul 2016.  În  centru  au  fost  instalate 4  calculatoare  și  o imprimatntă  multifuncțională. Benefeciarii  au  acces  la internet, WI-FI  gratis, servicii  de imprimare , ect.
7. Servicii   desconcentrate /descentralizate/instituții Serviciul  de stare  civilă ( căsătorii, nașteri, decesuri)
8. Întreprinderi  intermunicipale Pe  teritoriul  satului  Corjeuți activează  ÎM ”SERVCOM” Corjeuți, care  a fost  creată  în   a. 2015.

La  balansa  întreprinderii   sunt  4  fântîni   artiziene  și 7701 metri  de apeduct; Întreprinderea  are  4  angajați.

Întreprinderea  deservește 274   gospodării cu  apă.

9. Date sectorul  neguvernamental (ONG-uri, asociații ect.) Asociația ”Corjeuți  -GAZ”, care  a  fost   fondată  în anul 2001, genul –  îndestularea  cerințelor   gospodăriilor  individuale  la  conexiunea  cu  gaze  naturale;
10. Servicii  comunale/aprovizionarea  cu apă/canalizare/ gaz; Serviciile   oferite de  Întreprinderea  Municipală sunt:

§         Captarea, tratare  și  distribuția apei

§         Activități  de   proiectare pentru  toate  categoriile  de  construcții, pentru urbanizm, instalații  și  rețele  tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.

§         Activități  de arhitectură

Servicii comunale oferite   de   Asociația ”Corjeuți  Gaz

§         Acordarea serviciilor la  conexiunea  cu  gaze  naturale;

11. Salubritate /gestionarea  deșeurilor Pe teritoriul  satului  există   1 gunoiște autorizată, amplasată  în extravilan. Deșeurile  nu  se  supun prelucrării, periodic   sunt   compasate    și  depozitate  pentru  putrefacție.
12. Infrastructura edilitară Este reparat capital   drumului  L-37;

Este reparată strada  Ștefan cel  Mare;

Este reconstruită  grădinița  de copii ” Miorița”

Este reconstruită  casa  de cultură

Este creată  o   zonă de odihnă în parcul  din centrul satului,

Este construită  o   fîntîniă artizienă

 

13. Fonduri  funciar/silvic Terenuri ale fondului silvic – 63 ha  cu ponderea de 1,2 % din suprafaţa totală  a  terenurilor.
14. Informații/ indicatori domenii de activitate: agricultură, industrie, comerț, transport, construcții, educație,tineret, sport, sănătate, protecție socială) ect.   Principalul domeniu de activitate economică în localitate este agricultura, care angajează un număr mare din populaţie a  satului, de asemenea   industria  de prelucrare, comerțul.

 

1. Indicatori dezvoltare economică/socială Pe teritoriul localităţii activează:

§        1710 de gospodării ţărăneşti,

§        Industrie  de  prelucrare

– secție  de conserve-1 unitate;

– brutării -2;

–  uloiniță -1;

–  moară -1;

§        Comerțul și  anume:

–         21 magazine  alimentare –mixte;

–         5 magazine  de  construcții;

–         2 magazine  de mobilă;

–         2 magazine de telefoane și  servicii;

–         1 magazin agricol;

–         2 stații  de alimentare  cu  petrol;

–         1 stație de alimentare cu  gaze  naturale;

–         2 farmacii de uz veterinar;

–         2 farmacii;

–         2 cafenele;

–         1 restaurant

–         1  hotel

§        Serviciile financiare și  anume :

–         filiala  băncii ”Moldindconbank”

–         2  asociații  de  economii și  împrumut;

–         Filiala Poşta Moldovei;

§        Servicii  de  turizm,  și  anume:

–         agenția  de turizm

§        Sănătate

–     IMSP CS  Corjeuți

§        Instituții  de învățămînt  și educație și anume:

–         Liceul  teoretic ;

–         Gimnaziu

–         Grădiniță  de  copii

–         Casă  de cultură;

–         Bibliotecă

§        Instituții  de cult

– Biserica  ortodoxă

– Biserica penticostală

– Biserica baptistă

– Biserica  adventistă

– Regatul martorilor  lui Iehova

 

§        Suprafața  terenurilor  agricole -5562 ha; inclusiv  suprafața  terenurilor  irigate -490 ha;

§        Suprafața  clădirilor  publice  – 11423, inclusiv  eficientizate  energetic -9058,7  m.p.

§        Lungimea  drumurilor   locale  principale – 132 km, inclusiv asfaltate  -10,5  km;

§        Numărul  rutelor   care  trec prin  localitate  pe  săptămînă -106;

§        Lungimea    totală  a  rețelei  locale   de  distribuție  a  apei – 7701 km

§        Lungimea  totală  a  conductei  de gaz – 52 km;

§        Numărul   caselor  de locuit  -2605  case;

 

2. Indicatori  financiari (buget/venituri) Bugetul  aprobat  pentru  anul  2017  la  capitolul:  Resurse  este    în  mărime  de – 6224,4 mii lei ,  din  care    venituri  proprii- 2180,8  mii  lei, transferuri  de la  bugetul   de stat – 4043,0 mii lei

la   capitolul  chieltuieli –  6224,4  mii  lei;

3. Proiecte realizate  2015-2017 din  mijloace bugetare -Reparația  capitală a  drumului  L-37 cu  suportul  Fondului  Național  de Dezvoltare  Regională, realizat  în  2015, costul  proiectului 51000 mii lei ;

-Reconstrucția   străzii  Ștefan cel  Mare   cu suportul  Fondului  Rutier,  realizat  în anul 2016, costul   proiectului– 1400 mii lei;

-Reconstrucția  grădiniței  de copii ” Miorița”  cu  suportul  bugetului   local  și  de Stat, realizat 2015,2016,2017   costul  proiectului – 2500 mii lei,

Crearea  unei  zone  de odihnă în parcul  din centrul satului,  cu  suportul   bugetului local  , costul  proiectului 140 mii lei;

Construcția unei  fîntîni  artiziene  cu  suportului Fondului  ecologic Nașional   costul 2695 mii  realizat-2015

 

4. Proiecte  realizate 2015-2017 din proiecte /granturi/ contribuții  comunitare ———
5. Infrastructura   turizm/atracții  turistice/ evenimente  tradiționale/patrimoniu  cultural Există  potențial  turistic (  Lanțul  stîncos    și  anume ”Borta  ciuntului” și stînca”Țiglău”) , dar  nu  este dezvoltat.
6. Servicii educaționale/sociale  disponibile  pentru  copii  și  tineret, inclusiv cu  cerințe speciale ————–
21 Servicii  disponibile  persoane  în etate Pe  teritoriul  satului  activează    IMSP  CS  Corjeuți,  unde  activează  8  medici.  De  asemenea  este  deschis  staționar  de  zi pentru  10 paturi.

De   două   ori  pe  săptămînă   5 persoane    singuratice primesc  hrană  caldă, care  este  achitată   de  către  primărie   la  restaurantul  ”Paris”

În sat  activează 2  asistenți  și  1  lucrător  social, care  deservesc  persoanele  aflate în dificultate.

22 Alte  informații  relevante/ specifice, profil teritoriu ———————